Licencje

LICENCJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z
UTWORU NABYTEGO ZA CENĘ 4 PLN (4 zł)
ORAZ Z UTWORÓW NABYTYCH W RAMACH CAŁEGO ALBUMU

 

§ 1.

1. Fundacja RARA AVIS oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy przysługuje jej wyłączne prawo do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworów oferowanych w Sklepie, w związku z czym przekazanie Klientowi utworu w wersji mp3 lub na płycie CD nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych do tego utworu ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Niniejsza licencja określa zasady i warunki korzystania przez Klienta:
a) z utworu nabytego przez niego w wersji mp3 za cenę 4 PLN (cztery zł);
b) z utworów nabytych w ramach albumu Rara Avis lub Moje kawałki cz. I i II w wersji mp3;
c) z utworów nabytych w ramach albumu Rara Avis lub Moje kawałki cz. I. II skompilowanych na płycie CD.
3. Klient ma prawo do korzystania z utworu lub utworów jedynie w zakresie określonym poniżej.

 

§ 2.

1. Klient nabywa prawo do korzystania z utworu lub utworów nabytych w ramach całego albumu po uiszczeniu ceny zakupu, z chwilą udostępnienia mu utworu lub utworów przez Fundację.
2. Prawo korzystania jest przyznawane na zasadzie braku wyłączności. Prawo to jest nieprzenoszalne.
3. Klient może korzystać z utworu lub utworów bez ograniczenia co do czasu oraz co do terytorium.
4. Klient może korzystać z utworu lub utworów jedynie poprzez jego przechowywanie i odtwarzanie dla celów ściśle osobistych, prywatnych i niekomercyjnych, na własnym urządzeniu, z prawem do jednorazowego zwielokrotnienia utworu w celu uzyskania jego kopii zapasowej.

 

§ 3.

W ramach licencji Klient nie jest uprawniony w szczególności do:
a) udzielania sublicencji;
b) skopiowania utworu lub utworów w innym celu niż stworzenie kopii zapasowej;
c) sprzedawania, wypożyczania, wynajmowania, redystrybuowania, publicznego emitowania i transmitowania utworu lub utworów ani kopii zapasowych;
d) rozpowszechniania utworu lub utworów w jakikolwiek inny sposób;
e) dodania do utworu tekstu powodującego powstanie nowego utworu muzycznego;
f) wykorzystania utworu w synchronizacji lub relacji czasowej z innymi produkcjami.

 

§ 4.

1. Poprzez zakup licencji Klient nie nabywa praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych, lecz jedynie prawo do korzystania z utworu lub utworów w zakresie sprecyzowanym w niniejszym dokumencie.
2. Przekroczenie zakresu udzielonej licencji, a więc wykorzystanie któregokolwiek utworu w inny sposób niż na to zezwala niniejszy dokument, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych. Klient ponosi względem Fundacji odpowiedzialność za naruszenie tych praw, będąc zobowiązanym do naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Korzystanie z utworu w zakresie szerszym niż to wynika z postanowień niniejszego dokumentu wymaga odrębnej, wyraźnej zgody Fundacji. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Fundacją.

 

§ 5.

Opłata za utwór nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy Klient zaniecha korzystania z utworu.

 

§ 6.

Niniejsza licencja została sporządzona zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdą przepisy tego prawa.

LICENCJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z
UTWORU NABYTEGO ZA CENĘ 100 PLN
(sto złotych)

 

§ 1.

1. Fundacja RARA AVIS oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy przysługuje jej wyłączne prawo do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworów oferowanych w Sklepie, w związku z czym przekazanie utworu Klientowi oraz upoważnienie go do korzystania z utworu nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Niniejsza licencja określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z pojedynczego utworu nabytego przez niego w wersji mp3 za cenę 100 PLN (sto złotych).
3. Klient ma prawo do korzystania z utworu jedynie w zakresie określonym poniżej.

 

§ 2.

1. Klient nabywa prawo do korzystania z utworu po uiszczeniu ceny zakupu, z chwilą udostępnienia mu utworu przez Fundację.
2. Prawo korzystania z utworu jest przyznawane na zasadzie braku wyłączności. Prawo to jest nieprzenoszalne.
3. Klient może korzystać z utworu bez ograniczenia co do czasu oraz co do terytorium.
4. Na podstawie niniejszej licencji Klient może korzystać z utworu lub jego określonej części wyłącznie w synchronizacji lub relacji czasowej z inną produkcją dźwiękową lub audiowizualną (zwaną dalej Projektem), określoną szczegółowo w ust. 5, dla celów emisyjnych i nieemisyjnych. Korzystanie to może przybrać charakter komercyjny, jak i niekomercyjny.
5. Nabycie licencji upoważnia do zgodnego z prawem użycia utworu w jednym Projekcie jako:
a) jeden podkład muzyczny do jednego układu tanecznego;
b) jeden podkład muzyczny do jednego spektaklu teatralnego;
c) jeden podkład muzyczny do jednej prezentacji multimedialnej;
d) jeden podkład muzyczny do jednego pokazu audiowizualnego;
e) ścieżka dźwiękowa do jednego reportażu;
f) ścieżka dźwiękowa do jednego filmu;
g) ścieżka dźwiękowa do jednego spotu reklamowego;
h) ścieżka dźwiękowa do jednej gry komputerowej;
i) ścieżka dźwiękowa do jednej animacji;
j) ścieżka dźwiękowa do jednego tekstu słownego jednej piosenki.
6. W ramach korzystania z utworu, o którym mowa w ust. 4 i 5, Klient ma prawo powielać utwór dowolną techniką, ale wyłącznie w połączeniu z pozostałymi elementami składającymi się na Projekt, w tym może wprowadzać utwór lub jego część do pamięci komputera i zapisywać na innych nośnikach danych. Klient nabywa prawo do sprzedaży, dzierżawienia, najmu i innego rodzaju dystrybuowania utworu w synchronizacji lub relacji czasowej z Projektem, a ponadto uprawnienie do publicznego przedstawiania oraz upoważniania osób trzecich do publicznego przedstawiania utworu w połączeniu z Projektem.
7. Utwór sam w sobie nie może być natomiast transferowany, kopiowany czy duplikowany, zarówno w całości jak i w części, za wyjątkiem jednorazowego zwielokrotnienia utworu celem stworzenia jego kopii zapasowej lub kopii archiwalnej.

 

§ 3.

W ramach licencji Klient nie jest uprawniony w szczególności do:
a) udzielania sublicencji do utworu jako samodzielnego przedmiotu obrotu;
b) skopiowania utworu jako samodzielnego przedmiotu obrotu w innym celu niż stworzenie kopii zapasowej lub kopii archiwalnej;
c) sprzedawania, wypożyczania, wynajmowania, redystrybuowania, publicznego emitowania i transmitowania utworu jako samodzielnego przedmiotu obrotu;
d) rozpowszechniania utworu oraz jego udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, poza wypadkami wyraźnie dopuszczonymi w niniejszym dokumencie.

 

§ 4.

1. Poprzez zakup licencji Klient nie nabywa praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych, lecz jedynie prawo do korzystania z utworu w zakresie sprecyzowanym w niniejszym dokumencie.
2. Przekroczenie zakresu udzielonej licencji, a więc wykorzystanie utworu w inny sposób niż na to zezwala niniejszy dokument, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu. Klient ponosi względem Fundacji odpowiedzialność za naruszenie tych praw, będąc zobowiązanym do naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Korzystanie z utworu w zakresie szerszym aniżeli to wynika z postanowień niniejszego dokumentu wymaga odrębnej, wyraźnej zgody Fundacji. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Fundacją.

 

§ 5.

Opłata za utwór nie ulega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania z utworu przez Klienta.

 

§ 6.

Niniejsza licencja została sporządzona zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdą przepisy tego prawa.