Regulamin

§ 1.
Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy WOJTEK SCHODNIK, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez
Fundację RARA AVIS z siedzibą w Opolu (45-401) przy ul. Bielskiej 52/5, (zwaną dalej
Fundacją), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000818676, NIP: 7543260542, REGON:
38508819500000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w
Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym KRS.
2. Sklep działa na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, rodzaj oferowanych usług, warunki
i sposób składania zamówienia, zasady dostarczania plików lub płyt zawierających
utwory, zasady uiszczania ceny zakupu, rodzaj i zakres udzielonej licencji, prawo
odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz informacje
dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
4. Korzystanie ze Sklepu wymaga uprzedniego zapoznania się przez Ciebie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
5. Aby korzystać ze Sklepu musisz posiadać dostęp do komputera obsługującego
standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową, a
także dostęp do sieci Internet.
6. W ramach Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Ciebie treści bezprawnych,
naruszających prawo lub dobre obyczaje.
7. W sprawach dotyczących działalności Sklepu możesz skontaktować się z Fundacją
bezpośrednio w jej siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie, korzystając z poniższych danych:
a) siedziba: Opole, ul. Bielska 52/5, 45-401 Opole;
b) adres poczty elektronicznej: gitarnik@interia.eu;
c) numer telefonu: 665 066 063.

§ 2.
Zakres usług oferowanych przez Sklep.
Rodzaje licencji.

1. Sklep oferuje możliwość nabycia przez Ciebie prawa (zwanego licencją) do
korzystania z utworów skomponowanych przez Wojciecha Schodnika. Zakres
korzystania uzależniony jest od wybranego przez Ciebie rodzaju licencji.
2. Sklep udostępnia utwory za pośrednictwem sieci Internet na terytorium całej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami. Zamówienia mogą być składane 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy czym Fundacja zastrzega sobie
prawo ograniczenia dostępu do Sklepu w przypadku awarii serwera lub strony
internetowej, a także w czasie aktualizacji systemu, na którym bazuje
funkcjonalność Sklepu.
3. Sklep udostępnia dwojakiego rodzaju licencję:
a) licencję na korzystanie z utworu wyłącznie poprzez jego odtwarzanie do
własnych celów prywatnych (jest to inaczej licencja na korzystanie z utworu
poprzez jego odsłuch);
b) licencję na korzystanie z utworu w synchronizacji lub relacji czasowej z inną
produkcją – projektem (licencję na wykorzystanie utworu w połączeniu z
innym projektem).
2
4. Szczegółowe warunki każdego rodzaju licencji, w tym wskazanie co możesz, a
czego nie możesz uczynić z utworem, zostały określone w zakładce Licencja, z
którą powinieneś zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Szczegółowe warunki
licencji wyświetlą się ponadto po wybraniu dźwięków do kupienia. Akceptacja
zasad licencji jest warunkiem skutecznego złożenia zamówienia.
5. Sklep udostępnia:
a) utwory pojedyncze w wersji mp3 z licencją na korzystanie z utworu poprzez
jego odtwarzanie do własnych celów prywatnych za cenę 1 $ (jednego
dolara);
b) utwory pojedyncze w wersji mp3 z licencją na korzystanie z utworu w
synchronizacji lub relacji czasowej z inną produkcją – projektem za cenę
25$ (dwadzieścia pięć dolarów);
c) utwory skompilowane w ramach albumu w wersji mp3 z licencją na
korzystanie z utworów poprzez ich odtwarzanie do własnych celów
prywatnych za cenę 12$ (dwanaście dolarów) – w przypadku albumu Rara
Avis oraz cenę 25$ (dwadzieścia pięć dolarów) – w przypadku albumu Moje
kawałki cz. I i II;
d) utwory skompilowane w ramach albumu utrwalonego na płycie CD z
licencją na korzystanie z utworów poprzez ich odtwarzanie do własnych
celów prywatnych za cenę 18$ (osiemnaście dolarów) – w przypadku
albumu Rara Avis oraz 29$ (dwadzieścia dziewięć dolarów) – w przypadku
albumu Moje kawałki cz. I i II.
6. Ceny widoczne w Sklepie wyrażone są w dolarach i są cenami brutto. Wysokość
cen została dostosowana do rodzaju licencji oraz wynikającego z niej zakresu
upoważnienia do korzystania z utworu.
7. W przypadku płyt CD, podane w Sklepie ceny nie zawierają kosztów ich wysyłki.
Koszty wysyłki wynoszą odpowiednio 3$ (trzy dolary) – w przypadku wysyłki
realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 5$ (pięć dolarów) – w
przypadku wysyłki realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty
wysyłki zostaną doliczone do ceny płyty CD na etapie składania zamówienia.

§ 3.
Składanie zamówień.
Zawarcie umowy.

1. W celu nabycia licencji do utworu musisz:
a) dodać wybrany przez siebie utwór do koszyka;
b) po sprawdzeniu zawartości koszyka oraz upewnieniu się, że zawiera on
wszystkie preferowane przez Ciebie utwory skorzystać z opcji Przejdź do kasy;
c) uzupełnić formularz zamówienia o wymagane dane (dane oznaczone
czerwoną gwiazdką);
d) zaakceptować niniejszy Regulamin;
e) zaakceptować treść wybranej przez siebie licencji;
f) wyrazić zgodę na dostarczenie Tobie utworu niezwłocznie po dokonaniu
płatności, a więc przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w
warunkach powodujących utratę prawa do odstąpienia, jeżeli jesteś
konsumentem i złożyłeś zamówienie na utwór w wersji mp3;
g) dokonać płatności za utwór lub utwory.
2. Po złożeniu zamówienia otrzymasz niezwłocznie wiadomość e-mail z
potwierdzeniem jego otrzymania przez Fundację. W potwierdzeniu tym zostaną Ci
przekazane wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym zwłaszcza tytuły
zamówionych utworów, ich ilość, a w przypadku zakupu całego albumu tytuł tego
albumu oraz cena.
3
3. Informacje o utworach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie składasz
względem Fundacji własną ofertę nabycia licencji na korzystanie z utworu na
warunkach wynikających z informacji widniejących w Sklepie, z treści wybranej
licencji oraz niniejszego Regulaminu.
4. Potwierdzenie przez Fundację otrzymania zamówienia powoduje związanie Ciebie
złożonym zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowi
jednocześnie akceptację zamówienia przez Fundację.
5. Umowa pomiędzy Tobą a Fundacją zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez
Fundację, że otrzymała ona Twoje zamówienie.

§ 4.
Płatności i realizacja zamówienia.

1. Płatność za udostępnienie utworu oraz udzielenie Tobie prawa do korzystania z
niego możesz zrealizować za pośrednictwem zaufanej platformy obsługującej
szybkie przelewy internetowe PayPal. Do platformy PayPal zostaniesz przekierowany
przy finalizacji zamówienia.
2. Ze względu na specyfikę usług oferowanych w ramach Sklepu, realizacja
zamówienia może rozpocząć się wyłącznie po dokonaniu przez Ciebie płatności.
Płatności przyjmowane są zatem wyłącznie z góry.
3. Jeżeli dokonałeś wyboru utworu lub albumu z utworami w wersji mp3, pliki w tej
wersji będą gotowe do pobrania po dokonaniu przez Ciebie płatności. Zostanie Ci
wówczas udostępniony link, za pośrednictwem którego zostaniesz przekierowany
do strony pobierania zakupionych dźwięków.
4. Jeżeli zdecydowałeś się na zakup albumu utrwalonego na płycie CD, płyta
zostanie przesłana na adres wskazany przez Ciebie przy składaniu zamówienia.
Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas wysyłki to
maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od momentu zaksięgowania płatności za
płytę oraz przesyłkę na rachunku bankowym Fundacji.
5. Utwory udostępniane są w jakości wybranej przez Fundację. Nie masz możliwości
wyboru poziomu jakości muzyki.
6. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Fundacji zostanie Tobie
również przesłana wiadomość e-mail zawierająca treść nabytej przez Ciebie licencji.
Jeżeli chciałbyś otrzymać licencję także w wersji papierowej skontaktuj się w tej
sprawie mailowo z Fundacją (e-mail: gitarnik@interia.eu).
7. Dodatkowo, każda transakcja potwierdzana będzie dowodem zakupu w postaci
rachunku (w przypadku konsumenta) lub faktury (w przypadku przedsiębiorcy).

§ 5.
Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku stwierdzenia wadliwości polegającej w szczególności na tym, że
pobrany plik z utworem albo płyta CD nie uruchamia się lub jest w jakikolwiek
sposób uszkodzony lub uszkodzona, masz prawo zawiadomienia o wadach za
pośrednictwem poczty e-mail na adres: gitarnik@interia.eu lub pisemnie na adres:
Fundacja RARA AVIS, ul. Bielska 52/5, 45-401 Opole.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 powinieneś wskazać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym zwłaszcza
opisać rodzaj nieprawidłowości oraz swoje dane kontaktowe.
3. Fundacja ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 14 dni, licząc od jej otrzymania i powiadomi Ciebie o sposobie dalszego
postępowania.
4
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail lub na
innym trwałym nośniku.
5. Fundacja wskazuje jednocześnie, że w ramach rękojmi za wady możesz:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że
Fundacja niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności udostępni Tobie inny
plik z tym samym co zamówiony utworem, a w przypadku płyty CD wymieni
płytę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (odstąpienie nie jest
możliwe, jeżeli wada jest nieistotna);
b) zamiast żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy możesz
samodzielnie domagać się udostępnienia Tobie innego pliku z tym samym co
zamówiony utworem, a w przypadku płyty CD jej wymiany na wolną od wad
albo usunięcia wady.

§ 6.
Prawo odstąpienia od umowy.

1. W przypadku nabycia utworu w formie pliku mp3 przesyłanego drogą elektroniczną
nie przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy. Składając zamówienie
wyrażasz zgodę na udostępnienie Tobie pliku niezwłocznie po dokonaniu płatności,
a zatem przed upływem terminu na wykonanie ustawowego prawa odstąpienia od
umowy, co wiąże się z utratą przez Ciebie wspomnianego prawa.
2. Jeżeli jesteś konsumentem i nabywasz w Sklepie utwory utrwalone na płycie CD,
przysługuje Tobie ustawowe prawo odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny w terminie 14 dni liczonych od daty doręczenia Tobie płyty. Prawo
odstąpienia możesz wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres: Fundacja
RARA AVIS, ul. Bielska 52/5, 45-401 Opole. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. W takim
wypadku jesteś zobowiązany zwrócić płytę CD nie później niż w terminie 14 dni od
dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
płyty przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres: Fundacja RARA AVIS,
ul. Bielska 52/5, 45-401 Opole.
4. Fundacja dokona zwrotu płatności za płytę przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użyłeś składając zamówienie, chyba że wyrazisz zgodę na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami. Zwrot
płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od
chwili otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 7.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Fundacja informuje, że każda osoba korzystająca ze Sklepu, będąca konsumentem
ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi
(miejscy) rzecznicy praw konsumentów oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
2. Spory pomiędzy Fundacją a konsumentami mogą być rozstrzygane w drodze
mediacji z udziałem bezstronnej osoby trzeciej będącej mediatorem, która
pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności korzystania z drogi sądowej.
5
Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17
listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
3. Fundacja informuje także, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 8.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest
Fundacja RARA AVIS z siedzibą w Opolu (45-401) przy ul. Bielskiej 52/5, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000818676, NIP: 7543260542, REGON: 38508819500000, której akta rejestrowe
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym KRS.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
a) pod numerem telefonu: 665 066 063,
b) pod adresem e-mail: gitarnik@interia.eu,
c) listownie na adres: ul. Bielska 52/5, 45-401 Opole.
3. Dane osób korzystających ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 9.

1. Każdorazowo cel, zakres, odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora,
jak również okres przetwarzania wynika z działań podejmowanych przez Ciebie na
stronie internetowej Sklepu.
2. Administrator pobiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, polegających
na zweryfikowaniu poprawności złożonego zamówienia oraz możliwości jego
realizacji przez Administratora – w tym zakresie podstawę przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) zawarcia i wykonania umowy – w tym zakresie podstawę przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) rozpatrywania zgłoszeń, skarg i reklamacji – w tym zakresie podstawę
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami – w tym zakresie
podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przysługujących
Administratorowi praw oraz dochodzenie wynikających z umów należności;
6
e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o
rachunkowości – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Przekazanie na rzecz Administratora przez Ciebie danych osobowych innych aniżeli:
imię i nazwisko, adres zamieszkania (w tym kraj, ulica, nr domu i miejscowość), email,
firma przedsiębiorcy, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego jest
dobrowolne, przy czym ich przetwarzanie może się odbywać wyłącznie na
podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Ciebie. Podstawę prawną
przetwarzania tego typu danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów, do
których zostały zebrane, w szczególności przez okres analizy zamówienia; a w
przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez czas
obowiązywania danej umowy, a po tym okresie, aż do upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego, bądź też do
momentu zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;
dane zawarte w księgach i związanych z nimi dokumentach rozliczeniowych, w tym
dowodach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami
ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego; a dane uzyskane
na podstawie dobrowolnej zgody przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia.

§ 10.

1. Administrator dba o bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych. Z uwagi
jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie
infrastruktury informatycznej oraz w zakresie spraw dotyczących działalności
przedsiębiorstwa Administratora, zebrane przez niego dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej
działalności na jego zlecenie, w szczególności:
a) dostawcom usług IT;
b) dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu
należnych roszczeń (kancelaria prawna);
c) podmiotom świadczącym usługi księgowe (biuro rachunkowe).
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przetwarzają dane osobowe na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko
zgodnie z uzyskanymi od Administratora wytycznymi.
3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

§ 11.

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie:
a) prawo dostępu do treści tych danych;
b) prawo sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo wniesienia sprzeciwu;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, przy czym
cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Możesz skorzystać z uprawnień opisanych w ust. 1 przesyłając do Administratora
wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na dane kontaktowe opisane w §
8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
7
3. Poza uprawnieniami, o których mowa powyżej, przysługuje Tobie prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że
przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.
4. Dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Korzystanie z możliwości oferowanych przez Sklep jest w pełni dobrowolne,
jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji
umowy. Wobec tego niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie
współpracy pomiędzy Tobą a Fundacją.

§ 12.

Postanowienia końcowe.
1. Językiem wszelkich umów zawieranych na gruncie niniejszego Regulaminu jest język
polski.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Spory sądowe powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a
Fundacją, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji.
W przypadku Konsumentów właściwość Sądu ustala się na zasadach ogólnych
wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają
właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone
przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia. Zmiana Regulaminu
wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania na stronie internetowej
Sklepu.
7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona w każdym czasie poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.
8. Regulamin wchodzi w życie dnia 06.05.2020r.

Odstąpienie od umowy. Plik do pobrania: POBIERZ